مدیر تربیت بدنی

سرپرست اداره تربيت بدني

 

           

              مرتضي دارابيان

 

  کارشناسي تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه فردوسي مشهد

  کارشناس ارشد فيزيولوژي ورزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري

  دکتری فیزیولوژی ورزشی(قلب و عروق) دانشگاه مازندران

 

وظايف و اختيارات اداره تربيت بدني:

–          اداره کليه امور تربيت بدني دانشجويان دانشگاه.

–          برنامه ريزي براي برگزاري المپيادهاي ورزشي و جشنواره هاي درون دانشگاهي.

–          انتخاب مربيان ورزش براي رشته هاي مختلف ورزشي فعال در طول سال تحصيلي .

–          نظارت بر عملکرد مربيان ورزشي و کنترل کارکرد آنها.

–          اجراي سياستهاي و خط مشي هاي تعيين شده در خصوص فعاليتهاي ورزشي.

–          برنامه ريزي و تنظيم برنامه هاي ورزشي دانشجويان و کارکنان و نظارت بر حسن اجراي آنها.

–          ايجاد تسهيلات لازم و همچنين تشويق و ترغيب دانشجويان و کارکنان دانشگاه جهت شرکت در فعاليتهاي ورزشي.

–          نظارت بر امور نگهداري و بهره برداري از تاسيسات، ميادين و امکانات ورزشي دانشگاه با همکاري واحدهاي ذيربط.

–          پيش بيني و نظارت بر تهيه وسايل ورزشي مورد نياز دانشجويان و کارکنان.

–          برگزاري مسابقات ورزشي و نظارت بر حسن اجراي آنها.

–          ارزشيابي کار دانشجويان در مورد واحد ورزشي از طريق انجام آزمون هاي لازم.

–          فراهم آوردن تسهيلات لازم براي گسترش و تعميم رشته هاي مختلف ورزشي در دانشگاه.

–          پيشنهاد برنامه هاي لازم به شوراي ورزشي و تنظيم صورتجلسات آن و اجراي برنامه هاي مربوط.

TOP