واحد ارزیابی و تندرستی

____

در راستای اجرای بهینه طرح یکپارچه پایش تندرستی دانشجویان، کارگاه آموزشی دستیاری مراکز تندرستی و مشاوره ورزشی در دانشگاه صنعتی امیر کبیر برگزار شد  این کارگاه که با شرکت کارشناسان ادارات تربیت بدنی دانشگاهها که اجرای عملیاتی طرح سراسری پایش سلامت جسمانی را به عهده دارند برگزار شد؛ دکتر صدیقی، معاون وزیر علوم و رئیس

تربیت بدنی دانشگاه- مرکز تندرستی و مشاوره ورزشی                                    طرح پایش تندرستی و مشاوره ورزشی دانشجویان جدید الورود    آگاهي از وضعيت بدني بر اساس شاخصهاي فيزيولوژيک، ساختار اسکلتي و قامتي و نيز معيارهاي آمادگي جسماني ارائه پيشنهادات و برنامه تمرینی و اصلاحی لازم براساس نتايج به دست آمده، متناسب با شرايط هر فرد  دانشجویان

کارگاه دستیاری مراکز تندرستی و مشاوره ورزشی مورخ  ۹۵/۶/۲۷ لغایت ۹۵/۶/۲۸ در دانشگاه تهران برگزار گردید.  هدف از برگزاری آموزش و همسان سازی  سنجش فاکتو رهای تندرستی ، ترکیبات بدن و ساختار عضلات اسکلتی بود. کارشناسان اداره تربیت بدنی دانشگاه با حضور در این کارگاه گواهی دستیاری مراکز تندرستی و مشاوره ورزشی را اخذ نمودند.

TOP