جزئیات حساب خود را فراموش کرده اید؟

ایجاد حساب

واحد ارزیابی و تندرستی

____

تربیت بدنی دانشگاه- مرکز تندرستی و مشاوره ورزشی                                    طرح پایش تندرستی و مشاوره ورزشی دانشجویان جدید الورود    آگاهي از وضعيت بدني بر اساس شاخصهاي فيزيولوژيک، ساختار اسکلتي و قامتي و نيز معيارهاي آمادگي جسماني ارائه پيشنهادات و برنامه تمرینی و اصلاحی لازم براساس نتايج به دست آمده، متناسب با شرايط هر فرد  دانشجویان

کارگاه دستیاری مراکز تندرستی و مشاوره ورزشی مورخ  ۹۵/۶/۲۷ لغایت ۹۵/۶/۲۸ در دانشگاه تهران برگزار گردید.  هدف از برگزاری آموزش و همسان سازی  سنجش فاکتو رهای تندرستی ، ترکیبات بدن و ساختار عضلات اسکلتی بود. کارشناسان اداره تربیت بدنی دانشگاه با حضور در این کارگاه گواهی دستیاری مراکز تندرستی و مشاوره ورزشی را اخذ نمودند.

3 رتبه برتر