آموزش

____

آموزش

با توجه به نقش بارز سلامت جسمانی در بهبود کیفیت زندگی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان به منظور توسعه سلامت جسمانی و بررسی مشکلات و ناهنجاری های ساختار اسکلتی قامتی، طرح پایش تندرستی دانشجویان دانشگاه دامغان به طور هماهنگ با دیگر دانشگاههای وزارت علوم آغاز گردید. مرکز تندرستی دانشگاه دامغان  در سه بخش سنجش شاخص های

TOP