کارشناسان تربیت بدنی

 

          محمدرضا زحمتکش       ( کارشناس تربيت بدني برادران)

فارغ التحصيل رشته تربيت بدني و علوم ورزشي مقطع  فوق ليسانس  از دانشگاه خوارزمی

 

 

    حورا شهابي               ( کارشناس تربيت بدني خواهران)

فارغ التحصيل رشته تربيت بدني و علوم ورزشي مقطع ليسانس از دانشگاه تهران

 

 

علي قرباني         ( کارشناس تربيت بدني)

فارغ التحصيل رشته تربيت بدني و علوم ورزشي مقطع کارشناسي از دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان