کارشناسان اداره تربیت بدنی دانشگاه دامغان

آقای زحمتکش

محمدرضا زحمتکش ( کارشناس تربيت بدني برادران)

فارغ التحصيل رشته تربيت بدني و علوم ورزشي مقطع  فوق ليسانس  از دانشگاه تربيت معلم تهران

 

 

خانم شهابی

حورا شهابي(کارشناس تربيت بدني خواهران)

فارغ التحصيل رشته تربيت بدني و علوم ورزشي مقطع ليسانس دانشگاه تهران

 

آقای قربانی

علي قرباني ( کارشناس تربيت بدني)

فارغ التحصيل رشته تربيت بدني و علوم ورزشي مقطع کارشناسي از دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان