برنامه کلاسهای فوق برنامه دختران
  • شروع کلاسها: ۹۵/۰۷/۰۵

  • حد نصاب تشکيل کلاس ها: ۱۵ نفر

  • شهريه کلاس ها براي نيمسال اول سال تحصيلي۹۶-۹۵  ده هزار تومان میباشد.

  • دانشجويان جهت ثبت نام به اداره تربيت بدني دانشگاه مراجعه نمايند.

 

مکانزمانرشته ورزشی
سالن ورزشی سلمان فارسیشنبه، دوشنبه، چهارشنبه
19/30-21/30
بدنسازی
سالن ورزشی سلمان فارسیشنبه، دوشنبه، چهارشنبه
20/00 -21/00
ایروبیک