برنامه تمرینات
رشته ورزشی ایام هفته ساعت تمرینات مکان برگزاری
دوومیدانی روزهای زوج ۱۷:۳۰- ۱۶:۰۰ پیست دو و میدانی استادیوم حمزه
فوتسال یکشنبه

سه شنبه- پنجشنبه

۲۳:۳۰ – ۲۲:۰۰

۲۰:۳۰ – ۱۹:۰۰

سالن سلمان فارسی
والیبال روزهای فرد ۲۲:۰۰ – ۲۰:۳۰ سالن سلمان فارسی
هندبال یکشنبه

پنج شنبه

۲۰:۳۰ – ۱۹:۰۰

۱۹:۰۰ – ۱۷:۳۰

سالن سلمان فارسی
بسکتبال سه شنبه- پنج شنبه ۲۳:۳۰ – ۲۲:۰۰ سالن سلمان فارسی
کشتی آزاد و فرنگی روزهای زوج ۲۲:۰۰ – ۲۰:۳۰ سالن ورزشی شماره ۲
تکواندو روزهای زوج ۲۰:۳۰ – ۱۹:۰۰ سالن ورزشی شماره ۲
کاراته روزهای زوج ۲۲:۰۰- ۲۰:۳۰ سالن ورزشی شماره ۲
پینگ پنگ روزهای زوج ۲۰:۳۰ – ۱۹:۰۰ سالن ورزشی شماره ۲