انجمن ورزشی دانشگاه
انجمن هاي ورزش:
انجمن هاي ورزشي دانشجويي نهادي است دانشجويي که به منظور هماهنگ نمودن فعاليت هاي خودجوش  ورزش دانشجويان و با عضويت دانشجويان علاقه مند به  فعاليت هاي ورزشي، در سطح خوابگاه يا دانشکده در راستاي سياستهاي وزرات علوم، تحقيقات و فناوري با اهداف زير تشکيل مي گردند.
اهداف انجمن ورزشي دانشجويي عبارتند از:
  1. غني سازي اوقات فراغت و تامين سلامت جسمي و شادابي و نشاط روحي دانشجويان از طريق تعميم و گسترش ورزش در خوابگاهها و دانشکده ها
  2. تقويت مديريت نيروهاي انساني ورزش دانشگاههاي کشور از طريق توسعه مشارکت سنجيده و قانونمند دانشجويان و تفويض اختيارات به آنها
  3. توسعه مشارکت دانشجويان در تصميم سازي و تنظيم برنامه هاي قابل اجرا و جلب آنها در اجرا
  4. ايجاد محيطي مملو از همکاري و تعاون و تقويت روحيه  مشارکت بين اقشار دانشجويي و دانشگاهي در زمينه ورزش دانشجويان
انتخابات اعضاي انجمن هاي دانشجويي براي مدت دو سال خواهدبود و انتخابات مجدد آنها بلامانع است.