انجمن ورزشی دانشکده

اعضاي انجمن ورزشي درون دانشکده از بين دانشجويان آن دانشکده انتخاب مي شوند.