انجمن ورزشی خوابگاه

انجمن ورزشي خوابگاه :

اعضاي انجمن ورزشي خوابگاه  توسط ساکنين خوابگاه (خواهران، برادان) انتخاب مي گردند. تعداد نفرات انجمن ورزشي بنا به تعداد جمعيت دانشجويي ۵-۳ نفر مي باشند.

شرايط اعضاي انجمن دانشجويي عبارت است از :

  • نداشتن حکم قطعي در کميته هاي انضباتي دانشگاهها و مراکز آموزش عالي در زمينه هاي آموزشي و اخلاقي
  • داشتن تبحر و تجربه در يکي از رشته هاي ورزشي
  • در زمان انتخابات، دانشجوياني که در نيمسال آخر سال تحصيلي خود هستند نمي توانند نامزد عضويت در انجمن باشند.
  • براي عضويت در انجمن ورزشي خوابگاه، اسکان دانشجو در خوابگاه ضروري است.
  • هر دانشجو مجاز است فقط در يکي از انجمنهاي ورزشي عضويت داشته باشد.